Regulamin „Wypełnij ankietę i dostań upominek”

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Wypełnij ankietę i wylosuj upominek” jest

Biuro-Land Sp. z o. o.

Ul. Wojska Polskiego 2F

43-603 Jaworzno

2. Celem wypełnienia ankiety jest badanie marketingowe znajomości lokalnego rynku Firm z branży Biuro – serwisowej.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników III Pikniku Bezpieczni na drodze w dniu 26.09.2014 na terenie Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. przy ul. Darwina 17 w Jaworznie.

Każda wypełniona ankieta nagradzana jest drobnym upominkiem, o których mowa w Ustawie o Vat art. 7 ust. 4 pkt. 2.

3. Wypełnione ankiety można składać od dnia 26.09.2014 do godziny 15.00.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biuroland.eu

6. Wzięcie udziału w ankiecie jest anonimowe.

7.Reklamacje dotyczące Promocji   „Wypełnij ankietę i dostań upominek”

muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji na ręce Kierownika Działu DSiOK i PH.

8.Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nie później niż 21 dni od daty jej wpływu.

9.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora Konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego „Narysuj Znak Drogowy

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Narysuj Znak Drogowy” jest

Biuro-Land Sp. z o. o.

Ul. Wojska Polskiego 2F

43-603 Jaworzno

2. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców Jaworzna, jak również zachęcenie dziecka do poznawania z podstawowymi znakami drogowymi, co daje w efekcie bezpieczne poruszanie się na drodze.

3. Konkurs adresowany jest do najmłodszych mieszkańców miasta Jaworzno – do dzieci w wieku do 11 lat. Zadaniem uczestnika jest własnoręczne wykonanie obrazku przedstawiającego Znak Drogowy. Obrazek może być wykonany dowolną z techniką w formacie A4.

Praca powinna zawierać na odwrocie:

– imię, nazwisko i wiek autora

– imię, nazwisko i nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

Prace należy składać osobiście.

Wszystkie prace zostaną po ogłoszeniu wyników wywieszone w siedzibie Spółki. Organizator zwraca prace, które wpłyną na konkurs. Z chwilą złożenia prac uczestnicy konkursu przenoszą na Biuro-Land Sp. z o.o. w Jaworznie nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Prace będą oceniane przez powołane na cel konkursu Jury, pod kątem pomysłowości autorów .

Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Pracę można składać w dniu ogłoszenia tj. 26 września 2014r. do godziny 14.30.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biuroland.eu

Wynik konkursu zostanie ogłoszone w dniu września 2014r. o godzinie 15.00.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o decyzji jury i terminie wręczenia nagrody.

5. Organizator konkursu przewiduje nagrody główne za zajęcie I-II-III.

6. Reklamacje dotyczące Promocji   „Narysuj Znak Drogowy”

muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji na ręce Kierownika Działu DSiOK i PH.

7.Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nie później niż 21 dni od daty jej wpływu.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

Regulamin Testu WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

 1. Organizatorem testu „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE” jest:

Biuro-Land Sp. z o. o.

Ul. Wojska Polskiego 2F

43-603 Jaworzno

2. Celem testu jest edukowanie dzieci poprzez zabawę, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze.

3. Konkurs adresowany jest do młodszych mieszkańców miasta Jaworzno – do dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wypełnienie testu w określonym przez Organizatora do tego celu miejscu.

Praca powinna zawierać:

– imię, nazwisko i wiek autora

– imię, nazwisko i nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

Prace będą sprawdzone i ocenione przez powołane na cel testu Jury.

Wzięcie udziału w teście jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Udział w teście Wiedzy o Bezpieczeństwie wziąć można podczas III Jaworznickiego pikniku „Bezpieczni na Drodze” w dniu 26 wrzesień 2014r.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biuroland.eu

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26.09.2014 o godz. 15.00 podczas III Pikniku Bezpieczni na drodze w dniu 26.09.2014 na terenie Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. przy ul. Darwina 17 w Jaworznie.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o decyzji jury i terminie wręczenia nagrody.

5. Organizator konkursu przewiduje nagrody główne dla trzech (lub więcej) osób, które prawidłowo rozwiązały test lub wskazały największą ilość właściwych odpowiedzi.

Nagrody pocieszenia są przewidziane dla wszystkich uczestników konkursu.

 6. Reklamacje dotyczące Promocji   WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji na ręce Kierownika Działu DSiOK i PH.

7.Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nie później niż 21 dni od daty jej wpływu.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

9.Obowiązek podatkowy leży po stronie uczestnika promocji, który otrzyma nagrodę.

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb realizacji konkursu.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora Konkursu.