Polityka prywatności i bezpieczeństwa Grupy Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k.

– informacja o ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Waszych danych.

W związku z tym, chcemy poinformować Was o zasadach przetwarzania przez Grupę Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. Waszych danych osobowych i przysługujących Wam w związku z tym prawach:

Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 2 F, 43-603 Jaworzno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000740619, NIP 6321843490, nr REGON 27803466700000, który gromadzi  dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
 • dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Celem przetwarzania zebranych  danych jest:

 • obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Grupy Biuro-Land Spółka z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Grupy Biuro-Land Spółka z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Waszej wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Grupie Biuro-LAND Sp. z. o. Sp. k. płatności, uzasadnionego interesu Grupy Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k.  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego  naszych produktów i usług.
 • prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Was osobnych zgód.

Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k.  może przekazywać Wasze dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:

 • podmiotom, z którymi Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Grupę Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Grupy Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. przewidzianych prawem, ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Grupy Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k.. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jako Administrator Waszych danych osobowych  zobowiązujemy  się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Wasze dane osobowe, które będą przechowywane  wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia wzajemnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo:

 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania – przetwarzanie danych do momenty cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem
 • dostęp do danych osobowych,
 • żądanie sprostowania danych osobowych,
 • żądanie usunięcia danych osobowych,
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw,  albo zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności, możesz się z nami kontaktować :

 • poczty e-mail na adres: sekretariat@biuroland.eu
 • lub pocztą tradycyjną na adres: Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. 43-600 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 f.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki  zgodnie z obowiązującym prawem.