1. Wstęp
Kodeks Etyczny służy kompleksowemu przedstawieniu zasad wspólnych dla firmy Biuro-LAND Sp. z o.o., naszej kadry menadżerskiej oraz dla naszych pracowników.

Nasz Kodeks ma zapobiegać popełnianiu błędów i popierać omówione poniżej wartości i zasady. Zakres obowiązywania tych zasad rozciąga się zasadniczo na wszystkie działy i obszary działania firmy Biuro-LAND Sp. z o.o., o ile pozwalają na to obowiązujące w danym przypadku przepisy prawa. Stać na straży tych przepisów należy do obowiązku wszystkich pracowników i współpracowników.
Niniejszy Kodeks Etyczny wyraża podstawowe wartości oraz prezentuje normy uznane przez społeczność firmy Biuro-LAND Sp. z o.o. za wspólne.
Firma Biuro-LAND Sp. z o.o. szanuje ład społeczny oraz angażuje się w działania na rzecz przyzwoitości w działalności gospodarczej.

2. Strategia, misja i wizja Firmy
„Kto nie wie do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry” .
(Seneka)

Misja i wizja firmy ma być realizowana poprzez zostanie liderem w tradycyjnych jak i nowoczesnych kanałach dystrybucji artykułów biurowych, produktów i usług komplementarnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biur i użytkowników domowych. Cały proces funkcjonowania firmy ma przebiegać z zachowaniem najwyższej staranności, terminowości i dbałości o klienta, tak, aby zapewnić klientowi pełną satysfakcję, pracownikom poczucie samorealizacji a firmie pomyślną ciągłą ewolucję przy zachowaniu rentowności każdego działu.
Wszyscy pracownicy firmy Biuro-LAND Sp. z o.o. zobowiązują się do ciągłego doskonalenia siebie i procesów wewnątrzfirmowych oraz przestrzegania przepisów prawa, zawartych umów i złożonych deklaracji.

a. Wizja Firmy
Być innowacyjną firmą, którą polecają sobie klienci, doceniają dostawcy, pracownicy z dumą współtworzą a konkurencja szanuje.

Być firmą o najwyższym poziomie obsługi klienta przy najniższych kosztach organizacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

b. Misja Firmy
Dbając o naturalne relacje w biznesie kreujemy obraz wygodnego biura, aby praca wychodziła na zdrowie

c. V filarów naszego sukcesu
1. Klienci
2. Pracownicy
3. Innowacje
4. Partnerstwo z dostawcami
5. Dobra komunikacja wzajemna
Jesteśmy w pełni świadomi, że sukcesu nie osiąga się samotnie, dlatego we wszystkich naszych sukcesach upatrujemy wpływu pięciu wyżej wymienionych elementów. Bez zaangażowanych pracowników nie zbudowalibyśmy tak wspaniałych relacji z klientami, których jesteśmy w stanie obsłużyć na wysokim poziomie, głównie dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii i wsparciu dostawców a w tym wszystkim pomaga nam dobra komunikacja wzajemna.

3. Dlaczego my?

a. Nasze specjalizacje
• Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów w biurze
• Sprzedaż artykułów biurowych
• Sprzedaż urządzeń biurowych
• Sprzedaż, dzierżawa małych urządzeń drukujących (MPS)
• Sprzedaż mebli biurowych
• Szeroki asortyment artykułów szkolnych i kreatywnych
• Mała poligrafia (wydruki, oprawa, ksero dokumentów, indywidualne pieczątki)
• Archiwizacja i digitalizacja dokumentów
• Sprzedaż artykułów chemicznych i spożywczych
• Nadruki na produktach, personalizowane produkty
• Serwis informacyjny o tematyce biurowej (biurocafe24.pl)
• sprzedaż artykułowych biurowych za pośrednictwem Internetu

b. Co nas wyróżnia:
• Innowacyjne rozwiązania, zastosowanie nowych technologii (m.in. zautomatyzowane procesy, nowoczesna platforma B2B, program CRMowy do obsługi klientów WEB_Crm)
• Profesjonalni doradcy na każdym etapie sprzedaży
• Aktywne promowanie zdrowego trybu życia wśród pracowników i klientów
• Przestronny i dobrze wyposażony MARKET z produktami Do biura. Do domu. Do szkoły.
• Duża wiedza na temat sprzedaży Internetowej
• Szeroki wachlarz usług dodatkowych (archiwum, MPS, elisty)
• Struktura organizacyjna, która buduje nasz profesjonalizm
• Wrażliwość społeczna – aktywność w życiu naszego regionu i duża pomoc osobom potrzebującym

4. Wartości
Firma jest świadoma, że istnieje w celach ekonomicznych, ale ich osiągnięcie jest możliwe jedynie dzięki klientom i swoim pracownikom. Dlatego absolutnym priorytetem jest koncentracja na szeroko rozumianej efektywności i zrównoważonym rozwoju, przy jednoczesnej orientacji na klienta, pracowników i wzrost wyników.

Zarówno w stosunku do klientów jak i pracowników za swe kluczowe wartości uznaje:

• Otwartość i przejrzystość w komunikacji
• Obsesyjna orientacja na klienta
• Dbałość o zdrowie pracowników i klientów (promowanie zdrowego trybu życia)
• Rozwój pracowników
• Praca zespołowa
• Maksymalna efektywność (orientacje na działania i wyniki)
• Zyskowność
• Innowacyjność i dążenie do ciągłego doskonalenia się
• Uczciwość i przestrzeganie prawa
• Partnerskie podejście do dostawców
• Poczucie własnej odpowiedzialności
• Równe szanse
• Kultura ryzyka
• Dbałość o środowisko naturalne

a. Otwartość i przejrzystość w komunikacji
Dbamy aby komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była zawsze oparta o prawdomówność. Dbamy o to aby każdy pracownik mógł wyrazić swoją opinię. Z naszymi partnerami prowadzimy konstruktywny, przejrzysty i otwarty dialog, oparty na wzajemnym respekcie i profesjonalizmie. Nieustannie poszukujemy sposobów na to, aby robienie interesów z naszą firmą było łatwe i bezpieczne.
• Zarząd i kadra menadżerska dbają o to, aby pracownicy przestrzegali wszystkich istotnych przepisów i ustaleń, które się do nich odnoszą. Wszyscy pracownicy są regularnie informowani o tych przepisach i o zasadach zawartych w Kodeksie Etycznym. Przestrzeganie tych zasad jest bezwzględnie wymagane. Przywiązujemy szczególną wagę do odpowiedniej komunikacji z naszymi partnerami, opartej na szacunku, profesjonalizmie i uczciwych zasadach. Informacje, których udzielamy, zwłaszcza klientom, urzędom i opinii publicznej, muszą być we wszystkich aspektach prawdziwe, kompletne, bezstronne, trafne, obiektywne, aktualne i zrozumiałe, nie budzące żadnych wątpliwości.
• Komunikacja opiera się na następujących zasadach:
o Komunikujemy się otwarcie, przejrzyście, odpowiednio wcześnie.
o Przekazujemy informacje naszym współpracownikom wcześniej lub w tym samym czasie, co naszym klientom.
o Z zasady nie udzielamy żadnych informacji na temat naszych stosunków z klientami, nie mówimy o sprawach dotyczących poszczególnych pracowników, konkurencji ani na temat prowadzonych na bieżąco działań jeśli godziłoby to w interesy innych osób lub podmiotów. Nie komentujemy żadnych pogłosek.
o Najczęściej komunikujemy się @
o Komunikujemy się zgodnie z pionami schematu organizacyjnego.
o Kierownicy nie delegują zadań pracownikom innych działów, tylko kierownik lub za zgodą kierownika można zlecić pracownikowi innego pionu zadanie do wykonania.
o Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy na bieżąco, nie snujemy niepotrzebnych domysłów.
o Nie komentujemy „poza plecami” decyzji naszych zwierzchników, wszelkie uwagi wypowiadamy wprost
o O wszelkie wątpliwości pytamy a autorów plotkarstwa przywołujemy do porządku.
o Mówimy „bo” – uzasadniamy swoje stanowisko.

Obowiązkiem Firmy jest słuchanie pracowników i klientów, i w tym celu tworzy różne narzędzia, zaliczamy do nich m.in. Skrzynkę Dobrych Pomysłów (miejsce do którego pracownicy mogą anonimowo zgłaszać swoje pomysły lub uwagi), coroczne ankiety badające zadowolenie z pracy wśród pracowników, ankiety badające satysfakcję klientów.

b. Obsesyjna orientacja na klienta
Traktujemy naszych klientów tak jak sami byśmy chcieli być traktowani, zapewniamy klientom możliwie największe korzyści. Staramy się działać nieszablonowo tak aby w jak największym stopniu zaskoczyć naszych klientów nietypową obsługą.
• Dążymy do utrzymania długotrwałych relacji z klientami, opartych na solidności i uczciwości, dlatego naszym celem nie jest tylko sprzedaż produktów i usług ale także szeroko rozumiane doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów biurowych
• Nasze działania nastawione są na spełnianie uzasadnionych wymagań i oczekiwań klientów. Jesteśmy w stanie sprostać potrzebom rynku dzięki bliskiemu kontaktowi z klientem, profesjonalizmowi, innowacyjności oraz odpowiedniej relacji ceny do jakości świadczonych usług. Otwarcie wymieniamy się z naszymi klientami informacjami i doświadczeniami oraz zapewniamy odpowiedni stopień poufności i dyskrecji.
• Nasza firma przekonuje osiągnięciami, jakością, ceną oraz przydatnością oferowanych produktów czy usług. Jesteśmy bezstronni wobec wszystkich naszych kontrahentów. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do uczciwości i przejrzystości w kwestiach dotyczących tworzenia umów, ustalania cen oraz sprawozdawczości finansowej. Wszyscy pracownicy kierują się we wszystkich fazach realizacji sprzedaży uczciwością i otwartością, i przywiązują szczególną wagę do wiarygodności.
• Zadowolenie klientów i konsumentów jest przedmiotem stałej troski firmy i każdego jej pracownika.
• Wyroby i usługi są dostarczane oraz świadczone przez firmę zgodnie z obowiązującymi normami, z należytą starannością o jakość usługi oraz terminowości jej wykonania.
• Dzięki wszechstronności naszych pracowników kontrahenci podczas kontaktu z firmą pozostają pod obsługą osoby, która przyjęła od nich zgłoszenie.
• Firma dba o prawdziwość informacji o produktach oraz przestrzega zasad rzetelnego marketingu i reklamy.
• Reklamacje i zażalenia składane przez klientów niezadowolonych z produktów lub usług oraz zachowań pracowników firmy rozpatrywane są z poczuciem pełnej odpowiedzialności i w ustawowych terminach.

c. Dbałość o zdrowie współpracowników i klientów
Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest o życie w zgodzie z naturą. Ciągła presja czasu, wszechobecna chemia, permanentny stres sprawiają, że wielu z nas zdrowie stawia na dalszej pozycji, dlatego nasza Firma za jeden ze swoich celów uznaje promowanie zdrowego trybu życia nie tylko wśród współpracowników ale także wśród klientów. Zdajemy sobie sprawę, że jest to działanie ambitne i nie może być temporalne. Obecnie realizujemy to poprzez:
• Ustalenie stałych, obowiązkowych przerw z dala od komputera (zależy nam aby każdy podczas dnia korzystał z chwili na regenerację)
• Utrzymywanie kuchni na wysokim standardzie aby można było w niej bezproblemowo odgrzać, przygotować i zjeść posiłki
• Czwartkowe zakupy owoców dla pracowników zgodnie z hasłem „Owoc daje MOC, warzywo daje PALIWO”
• Organizowanie wspólnych, rodzinnych aktywności np. wyjście w góry
• Organizowanie „zdrowych” promocji dla klientów np. owoce zamiast słodyczy
• Edukacja klientów w zakresie ergonomii w biurze i domu

d. Rozwój pracowników
Wierzymy, że tylko zmotywowani i zaangażowani pracownicy wpływają na sukces firmy. Podstawą naszego sukcesu są kompetentni i wyszkoleni pracownicy oraz doskonały menadżerski zespół. Wszyscy pracownicy przyczyniają się swą ciągłą pracą i pełnym zaangażowaniem do osiągnięcia wspólnie wyznaczanych celów firmy.
• Aby realizować cele firmy stawiamy na wydajność i kompetencje naszych pracowników. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zapewniamy odpowiedni poziom wiedzy w przedsiębiorstwie, wspieramy indywidualny rozwój każdego pracownika, dbamy o zapewnienie stosownych informacji i odpowiednie warunki pracy. Każdy pracownik powinien sam aktywnie uczestniczyć w procesie zdobywania informacji, powinien dążyć do pogodzenia własnych celów z celami firmy i te ostatnie traktować priorytetowo.
• Jakość współpracy pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, kolegami i pracownikami ma szczególne znaczenie w budowaniu sukcesu firmy. Nienaganne postępowanie w kontaktach z innymi, przejawiające się szacunkiem i otwartością wobec każdego i polegające na unikaniu nieuczciwych zachowań, zapewnia nie tylko odpowiednią komunikację i otwartość, będące elementami kultury przedsiębiorstwa, ale również ma istotny wpływ na jego wizerunek. Jesteśmy zatem zobowiązani do rzeczowego rozwiązywania sytuacji problemowych, podchodząc z respektem i szacunkiem do osób będących podmiotem danego konfliktu, mając na uwadze budowanie zaufania i działając zgodnie z ideałami obowiązującymi w firmie.
• Firma traktuje pracowników jak klientów wewnętrznych oferując im i oczekując od nich zaangażowania i uczciwego wykonywania obowiązków oraz unikania konfliktu interesów.
• Firma dba o godne traktowanie pracowników nie dyskryminując nikogo z powodu różnic oraz chroniąc ich przed złymi praktykami.
• Firma zapewnia godziwe i terminowo wypłacane wynagrodzenie oraz należyte warunki pracy i wypoczynku.
• Firma prowadzi otwartą politykę informacyjną stwarzając możliwości zgłaszania uwag przez pracowników ( Skrzynka Dobrych Pomysłów w kuchni).
• Firma wymaga od pracowników nieujawniania wewnętrznych spraw i interesów do innych podmiotów i konkurentów.
• Obowiązkiem każdego pracownika firmy jest brak nadużywania środków i materiałów firmowych do celów prywatnych.
• Firma dba o ergonomię pracy osób posiadających stopień niepełnosprawności. Stanowiska pracy i charakter pracy osoby niepełnosprawnej jest dostosowywany do charakteru upośledzenia pracownika. Pracownicy korzystają w pełni z przysługujących im praw.
• Menadżerowie wymagają od pracowników tylko tego czego ich nauczyli.
• Firma i pracownicy dbają o kreowanie przejrzystych zasad i reguł
• Kadra zarządzająca i pracownicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy i wsparcia

e. Praca zespołowa
Motywujemy naszych pracowników aby czuli się częścią zespołu i brali aktywny udział w życiu firmy. Jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej dla naszej firmy korzystając z efektu synergii, łącząc nasze indywidualne mocne strony i umiejętności.
Zależy nam aby wszyscy nasi pracownicy tworzyli zgrany, szanujący się team, aby każdemu zależało na dobrych relacjach w firmie. Tam gdzie to możliwe staramy się działać w oparciu o zespoły projektowe stworzone z pracowników z różnych działów.

f. Maksymalna efektywność (orientacje na działania i wyniki)
Dzięki ciągłemu rozwojowi naszych praktyk biznesowych dążymy do uzyskania jak najlepszych efektów i chcemy w każdym obszarze naszej działalności utrzymać długotrwałą pozycję wiodącą. Wszelkie porażki traktujemy jako okazję do refleksji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków na przyszłość.

g. Zyskowność
Naszym celem ekonomicznym jest stały wzrost przychodów poprzez kontrolę kosztów i długoterminowy rozwój firmy, zorientowany na osiąganie zysku. Jesteśmy zobowiązani do osiągania długotrwałej zyskowności i rentowności, która pozwala nam na wdrażanie naszych strategii, dokonywanie długoterminowych projektów lub inwestycji, stosowne wynagradzanie naszych pracowników. Każdy z pracowników powinien w zakresie swojego działania dążyć do minimalizowania kosztów firmy i optymalizacji jej rentowności. Bez względu na zajmowane stanowisko wszyscy pracownicy powinni pamiętać, że są handlowcami i reprezentantami Firmy w oczach klientów, dlatego na każdym kroku powinni dbać o relacje z klientami.

h. Innowacyjność i dążenie do ciągłego doskonalenia się
Nieustannie wdrażamy nowe technologie, które mogą służyć poprawie funkcjonowania organizacji i podnoszeniu standardów działań. Staramy się stale dopracowywać procesy funkcjonujące wewnątrz firmy. Każdy pracownik, który dostrzeże możliwość usprawnienia funkcjonowania firmy zobowiązany jest ten pomysł przedstawić przełożonym. Kategorycznie unikamy potocznego „zamiatania pod dywan” problemów.

i. Uczciwość i przestrzeganie prawa
Nieskazitelne zachowanie w stosunku do naszych partnerów (klientów, pracowników, dostawców, podwykonawców, organów rządowych i nadzorczych, przedsiębiorstw konkurencyjnych, mediów) oraz całego społeczeństwa jest dla nas kluczowe. Naszym klientom i dostawcom proponujemy dobre i uczciwe transakcje, nie przekładamy jednorazowego zysku nad budowanie trwałych relacji. Firma nie toleruje braku prawdomówności i działań nieuczciwych, dlatego wszystkie tego typu przypadki będą surowo karane.
Trzymamy się litery prawa oraz wszystkich obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów, wytycznych i standardów. Od naszych przełożonych oczekujemy przykładnego zachowania i zobowiązujemy się do budowania bezpiecznego środowiska pracy.
• Firma i wszyscy jej pracownicy przestrzega Ustawę o zamówieniach publicznych. Nie wpływa na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczenie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz gratyfikacji finansowych. Podaje w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić. Rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia i doświadczenia. Nie podejmuje działań dyskryminujących konkurentów.
• Zasady postępowania z prezentami: zasadniczo należy wyjść z założenia, że prezenty mają bezpośredni wpływ na decyzję osoby obdarowywanej, tak aby odpowiadała ona oczekiwaniom osoby dającej prezent i to niezależnie od dobra ogólnego firmy. Przyjmowanie prezentów bądź wszelkiego rodzaju korzyści negatywnie wpływa na umiejętność podejmowania obiektywnych decyzji osoby obdarowywanej. Osoba ta może potraktować ten fakt jako próbę wywierania gospodarczego lub społecznego nacisku – nawet, gdy taki nacisk nie jest wywierany – co zdecydowanie szkodzi interesom firmy. Z zasady nie należy przyjmować żadnych prezentów bez wiedzy przełożonego. Dotyczy to również prezentów o mniejszej wartości. Pod pojęciem prezentu rozumie się również podróże, usługi, premie i rabaty. W przypadku zaproszeń i poczęstunków kierowanych do i proponowanych przez kontrahentów obowiązują te same zasady, co w kwestii prezentów. W przypadku kosztów, które powstaną na skutek działań, w których trudno oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych, koszty te należy pokryć z własnej kieszeni.
• Darowizny muszą mieścić się w ramach obowiązującego porządku prawnego i są regulowane wyłącznie przez Zarząd. Dotyczy to zwłaszcza sponsoringu w ramach zbiorowego i społecznego zaangażowania.
• Firma organizuje szereg akcji promocyjnych, klienci mają wgląd do aktualnych regulaminów, z których wprost wynika sposób ich opodatkowania

j. Partnerskie podejście do dostawców
Zależy nam aby Dostawcy i Kooperanci byli częścią naszej Firmy. Angażujemy im w proces budowania naszego sukcesu. Doceniamy ich i zapraszamy do życia naszej organizacji. Wiemy, że w biznesie liczą się głównie ludzie dlatego szanujemy naszych dostawców, otwarcie komunikujemy im zasady i możliwości współpracy z naszą firmą. Przy ustalaniu warunków współpracy stawiamy jasne i klarowne zasady.
• Względy gospodarcze powinny mobilizować przedsiębiorstwo do zdobywania coraz to nowych ofert. Pozwala to na aktywne przeciwdziałanie jednostronnym uzależnieniom.
• Mając na uwadze jakość i efektywność ekonomiczną naszych usług polegamy również na doświadczeniu i potencjale odpowiednio dobranych dostawców w projekcie „Dostawca Preferowany”.
• Firma postępuje zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji dążąc do zapewnienia długotrwałej pozytywnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu.
• Firma przestrzega rzetelności w regulowaniu swych zobowiązań i oczekuje tego samego od swych kooperantów.
• Firma przywiązuje szczególną wagę do poszanowania praw z tytułu ochrony własności intelektualnej swych partnerów i oczekuje od nich podobnych zachowań.
• Firma stara się odpowiedzialnie traktować informacje niejawne dotyczące kontrahentów firmy. Dostawcy mają obowiązek podejmować niezbędne działania w celu ochrony poufności informacji uzyskanych w trakcie współpracy handlowej z firmą Biuro-LAND. Dostawcom nie wolno ujawniać takich informacji podmiotom obcym bez pisemnej zgody Biuro-LAND. Informacjami poufnymi mogą być między innymi:
o ceny produktów
o koszty
o dane klientów
o ceny klientów
o dane pracowników
o informacje o podstawowym modelu działalności i systemach operacyjnych firmy Biuro-LAND
o informacje dotyczące budowy lub rozwoju systemów organizacyjnych.
Pracownicy odpowiedzialni za kontakt z dostawcami, są odpowiedzialni za uczciwe i przejrzyste informowanie dostawców, których oferty nie zostały wybrane o zaistniałej zasadzie, kierując się zasadą nie palenia mostów. Informacje przekazywane przez dostawców są poufne w każdych okolicznościach i nie mogą być ujawniane konkurencji.

k. Poczucie własnej odpowiedzialności
Wywiązujemy się z naszych zobowiązań i przejmujemy osobistą odpowiedzialność za nasze działanie. Dotrzymujemy danego słowa nie składając obietnic bez pokrycia. Szanujemy czas innych. Mamy odwagę podpisywać się nie tylko pod sukcesami ale także porażkami, jednak dla firmy ważniejsze od szukania winnego jest znalezienia rozwiązania, które pozwoli rozwiązać zaistniały problem. Pracownik, który samodzielnie przyzna się do popełnionego błędu i zaproponuje sposób na jego naprawienie nie będzie karany.

l. Równe szanse – odpowiedzialność społeczna
Wszyscy są traktowani jednakowo, nie chcemy by ktoś z naszych pracowników czuł się dyskryminowany z powodu płci, niepełnosprawności, zamożności, wyznania, orientacji seksualnej, sytuacji rodzinnej, stażu pracy, stanowiska, nałogów, narodowości, wyglądu. Naszym nadrzędnym zadaniem jest doprowadzać do takiej sytuacji, by nikt nie czuł się wyobcowany z jakiegokolwiek powodu.
• Firma respektuje prawa człowieka i dba o dobro ogółu.
• Przestrzegamy obowiązującego prawa i wyznajemy zasadę uczciwej konkurencji.
• Firma spełnia obowiązki dobrego obywatela społeczności, w której funkcjonuje uczestnicząc w życiu miasta służąc wiedzą i doświadczeniem oraz wspierając, w miarę możliwości inicjatywy społeczne.
• Firma uznaje działalność charytatywną jako szczególnie ważny przejaw społecznej odpowiedzialności i wspiera postawy filantropijne wśród pracowników.

m. Kultura ryzyka
Bez podejmowania ryzyka firma nie jest w stanie się dynamicznie rozwijać. Wszelkie ryzyka podejmujemy z pełną świadomością, zdyscyplinowaniem i rozwagą. W interesie i dla ochrony naszej firmy przywiązujemy największą wagę do niezależnych procedur dotyczących zarządzania ryzykiem, procedur przestrzegania prawa i procedur kontroli w połączeniu z przejrzystymi zasadami odpowiedzialności, jaka spoczywa na kadrze menadżerskiej. Pracownicy starają się w zakresie swoich kompetencji podejmować decyzje samodzielnie z uwzględnieniem zasad minimalizowania ryzyka straty dla firmy i klientów, w wyjątkowo trudnych sytuacjach konsultują to z przełożonym zawsze przedstawiając propozycje rozwiązania. Unikamy „przerzucania” decyzyjności na inne osoby w firmie jeśli leży ona w naszych kompetencjach i obowiązkach.

n. Dbałość o środowisko naturalne
• Firma dba o ochronę środowiska naturalnego przyczyniając się do jego rozwoju i unikając marnotrawienia zasobów naturalnych.
• Firma uwzględnia w procesie podejmowania strategicznych decyzji, potencjalny wpływ nowych przedsięwzięć na środowisko naturalne.
• Aktywnie uczestniczymy w procesie recyklingu – odbieramy od klientów bezpłatnie zużyte materiały eksploatacyjne do urządzeń a także odpady (papier, folia)
• Realizując nasze dostawy oraz usługi dążymy do oszczędnego gospodarowania zasobami energii i surowców (np. paliwa wybierając najkrótsze trasy, wykorzystując ponownie kartony do pakowania) oraz troszczymy się o maksymalne ograniczenie emisji zanieczyszczeń i produkcji odpadów.
• Segregowanie odpadów jest dla nas naturalne.

5. Zarząd i kadra menadżerska (kierownicza)
Kierownictwo firmy ma swym nienagannym pod względem etycznym zachowaniem stanowić wzór dla pozostałych pracowników. To nienaganne pod względem etycznym zachowanie na stanowisku pracy objawia się uczciwością i bezstronnością w relacjach z pracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją, urzędami oraz opinią publiczną. Uczciwość i dobra opinia naszej firmy ma szczególne znaczenie dla jego sukcesu.
Każdy członek Zarządu, każdy menadżer oraz każdy pracownik jest odpowiedzialny za:
• kierowania się wartościami wymienionymi w tym kodeksie i utożsamianiem się z nimi
• przestrzeganie prawa, wytycznych i przepisów oraz zasad wewnętrznych firmy Biuro-LAND łącznie z wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Etycznym;
• znajomość wytycznych, procedur i powszechnie stosowanych praktyk firmowych na poszczególnych płaszczyznach działania oraz ich skrupulatną realizację;
• omawianie problemu i interweniowanie w przypadkach naruszania standardów postępowania;
• angażowanie się w pracę zespołową i efektywne działanie ukierunkowane na wspólne osiąganie wyznaczonych celów;
• przyczynianie się do tworzenia atmosfery pracy, w której czynnikami nadrzędnymi są zaufanie, profesjonalizm, wydajność, szacunek oraz poczucie własnej godności;
• działanie w oparciu o zasadę dobrej wiary, odpowiedzialnie, z odpowiednią starannością i kompetencjami oraz nie ukazywanie faktów w krzywym zwierciadle;
• obiektywne działanie, jednak bez podporządkowywania tego działania własnym osądom;
• ochronę majątku i zasobów firmy Biuro-LAND;
• działanie w sposób etyczny i uczciwy, między innymi w sytuacjach sprzyjających powstawaniu potencjalnych lub realnych konfliktów interesów;
• bezstronne traktowanie klientów, dostawców, konkurentów i innych współpracowników bez czerpania nieuzasadnionych korzyści własnych poprzez nieetyczne zachowanie względem innych;
• zgłaszanie przypadków naruszania przepisów i innych niepoprawnych zachowań, zgodnie z procedurą i wytycznymi obowiązującymi w firmie Biuro-LAND, co pozwoli na ich właściwe potraktowanie;
• regularne uczestniczenie w oferowanym przez firmę Biuro-LAND programie szkoleń;
• dowiedzenie swych menadżerskich umiejętności poprzez przejrzyste wytyczanie zasad polityki wobec klienta, wzorowe zaangażowanie własne, wiarygodność i dotrzymywanie obietnic, stosowny nadzór nad podwładnymi, kontrola zasad przestrzegania prawa oraz tworzenie otoczenia firmy sprzyjającego jak najefektywniejszej pracy zatrudnionych w niej pracowników.
Firma działa w kierunku zapewnienia długofalowych perspektyw rozwojowych, zapewniając właścicielom należyty wynik finansowy.
Kierownictwo dostarcza właścicielom pełnej i uczciwej informacji o działalności firmy. Właściciel zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i zwalczania korupcji.

6. Kontrola
Doświadczenie ludzkie pokazuje, że wdrażanie zasad organizacyjnych może zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy towarzyszy im zastosowanie odpowiednich środków kontroli. Takie zabiegi podejmowane są przez firmę i jej kierownictwo
• Kadry kierownicze współpracują bez ograniczeń z Zarządem, aby mieć tym samym swój wkład w znajdowaniu rozwiązań i ich wdrażaniu w odpowiednim czasie a także samodzielnie sprawują funkcje kontrolne i wdrażają ku temu stosowne narzędzia.
• Każdy nowy proces i wdrożone rozwiązanie musi być przez odpowiedni czas nadzorowane a poprawność jego stosowania kontrolowana i raportowana
7. Postanowienia w sprawie kodeksu etycznego

a. Wdrożenie kodeksu
Aby w odpowiedni sposób przekazać wszystkim pracownikom treść Kodeksu Etycznego i dzięki temu zagwarantować przestrzeganie jego zasad, firma Biuro-LAND wypracowała następujący sposób postępowania:
• Wydrukowany egzemplarz Kodeksu Etycznego zostanie przekazany każdemu pracownikowi;
• Treść Kodeksu Etycznego będzie w sposób obrazowy przedstawiana na posiedzeniach kadry zarządzającej;
• Kodeks Etyczny będzie przedstawiany przy zawieraniu umów o pracę, a jego treść będzie stanowić integralną część tej umowy w zakresie odpowiadającym literze prawa;
• Kodeks Etyczny zostanie umieszczony na ogólnodostępnym przez pracowników dysku sieciowym – ” K”
• Kodeks musi być spójny ze strategią firmy i odwrotnie

b. Sankcje
Kodeks Etyczny jest zbiorem wartości i postaw firmy Biuro-Land dlatego jego przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. W przypadku naruszenia zasad postępowania obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz przepisów prawnych będą uruchamiane przez firmę stosowne wewnętrzne mechanizmy oraz prawne środki dyscyplinarne, również wynikające z prawa pracy, od upomnienia do zwolnienia, adekwatnie reagować na tego typu zachowania i zapobiegać w przyszłości podobnym sytuacjom.
Naczelną zasadą Kodeksu Etycznego jest pełna jasność w zakresie obowiązujących w firmie zasad. Powyższe standardy mają charakter powszechny i dotyczą wszystkich członków społeczności Biuro-Landu bez względu na pozycję i zajmowane stanowisko w firmie.