Regulamin Promocji :

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem promocji  jest Biuro-Land sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2F wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152880. REGON: 278034667, NIP: 732-18-43-490 zwana dalej Organizatorem

 

§ 2

Ogólny opis promocji

 1. Miejscem prowadzenia promocji jest Market Biurowo-Szkolny firmy Biuro-LAND Sp. Z o.o. mieszczący się w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2F.
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą ” Szkoła z Klasą „.

Promocja będzie obowiązywać od 01.06. 2015r. do 30.09.2015 r.

 1. Losowanie nagród odbywać  się będzie w składzie trzech osób: 1 członka zarządu i dwóch kierowników liniowych w siedzibie Organizatora

§ 3

Warunki i zasady korzystania z promocji

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu za kwotę minimum 30 zł brutto lub jej wielokrotności w Markecie Biurowo-Szkolnym Spółki Biuro- LAND.
 2. Promocja obejmuje jednocześnie klientów detalicznych jak i wszystkie instytucje edukacyjne (tzn. szkoły i przedszkola) oraz firmy, które zakupiły towar na paragon fiskalny jak również fakturę VAT płatne gotówką , przelewem lub kartą.
 3. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów Spółki, zarówno do osób fizycznych jak i prawnych.
 4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie promocji, a także członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 5. Instytucje edukacyjne dokonując zakupów na własny użytek, również biorą udział w konkursie.
 6. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia poszczególnych cech nagród rzeczowych ani prawo ich wyboru
 7. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny

§ 4

Sposób uzyskania nagród rzeczowych

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy:
 2. Dokonać zakupów gotówkowych, przelewowych lub kartą (płatniczą, kredytową) na kwotę 30 zł brutto w Markecie Biurowo-Szkolnym Organizatora
 3. Poprawnie wypełnić kupon, który uczestnik otrzyma od Kasjera wskazując dane osobowe ucznia oraz dane instytucji edukacyjnej, której mają być naliczone punkty.
 4. Wrzucić kupon do zabezpieczonego pojemnika konkursowego, który znajduje się przy wejściu głównym
 5. Wypełniony kupon promocyjny to równowartość dziesięciu punktów premiowych, który jest przypisany wskazanej instytucji edukacyjnej- punkty te są sumowane.
 6. Jednostki oświatowe, które zbiorą największą ilość punktów wynikających z sumy kuponów premiowych otrzymają nagrodę rzeczową zgodnie z załącznikiem nr 1. Załącznik określa również maksymalną ilość jednostek, które uprawnione będą do otrzymania nagród.
 7. Nagrodzone zostaną 3 jednostki oświatowe, które zbiorą największa liczbę punktów. Raz na tydzień, kupony będą wyciągane celem podsumowania. Aktualny ranking konkursu będzie umieszczony na stronie www.biuroland.eu//aktualnosci/szkola-z-klasa-2015/
 8. Szkoły, które uzbierają największą ilość punktów otrzymają nagrody do dnia 30.10.2015.
 9. Zebrane kupony biorą ponadto udział w losowaniu nagrody indywidualnej dla ucznia zgodnie z załącznikiem nr 1. Załącznik określa również maksymalną ilość osób, które uprawnione będą do otrzymania nagród.
 10. Losowanie nagród dla uczniów będzie miało miejsce w każdy poniedziałek o godzinie 14.
 11. Wylosowani zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie bądź ź mailowo.
 12. Zmiana numery telefonu przez uczestnika oraz trzykrotne nieodbieranie połączenia i nie oddzwonienie w ciągu tygodnia od pierwszego połączenia dyskwalifikuje kupon konkursowy.
 13. Uczestnik ma 14 dni od dnia losowania na odbiór nagrody i musi tego dokonać osobiście, nie odebranie nagrody skutkuje unieważnieniem kuponu konkursowego.
 14. Lista osób, które zostały wylosowane będzie publikowana w lokalnych mediach, Markecie Biurowo-Szkolnym organizatora, oraz na jego stronie internetowej www.biuroland.eu//aktualnosci/szkola-z-klasa-2015/

§ 5

Postanowienia Końcowe

 1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Uczestnik biorący udział w promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Biuro-LAND sp. Z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2f. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie promocji pod nazwą. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 3. Z niniejszym regulaminem można zapoznać się w siedzibie spółki oraz stronie internetowej.
 4. Reklamacje dotyczące Promocji muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji na ręce Kierownika Marketu Biurowo-Szkolnego.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nie później niż 21 dni od daty jej wpływu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
 7. Obowiązek podatkowy leży po stronie uczestnika promocji, który otrzyma nagrodę.